Már Budapesten is!
Bezárás

Menü

 1. Bejelentkezés
 2. Karrier

Vásárlást megelőző előzetes tájékoztatás

1. A szolgáltató személyéről

A webáruház üzemeltetője:
Focivilág Pécs Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
Cégjegyzékszám: 02-09-077747
Adószám: 23151877-2-02
Nyílvántartásba vevő szerv neve: Pécsi Törvény Cégbírósága
Nyílvántartásba vevő szerv címe: 7623 Pécs, Rákóczi út 34.
Nyílvántartásba vevő szerv cégjegyzékszáma: 00 15 311519
Nyílvántartásba vevő szerv adószáma: 15311519-2-02

2. Az elektronikus szerződés megkötéséről

Az általános szerződési feltételekről szóló előzetes tájékoztatás

 A szerződéskötés technikai feltételeiről szóló előzetes tájékoztatás

Az elektronikus szerződéskötés lépéseiről szóló tájékoztatás

 •  A vásárlásra a felhasználónak 2 lehetősége van
  1) regisztrálás után
  Az oldalon elérhető regisztrációs adatlap kitöltése után lehetséges. Az elfogadott regisztrációs lap tényéről e-mailben kap
  értesítést a felhasználó, mely csak a kiküldött regisztrációs linre kattintás után lesz aktív. ezután a fióka való belépés után
  válik lehetségessé a vásárlás 
  2) vásárlás Facebook fiókkal
  A kiválasztott termék kosárba helyezése után a Facebook fiókkal való belépés gombra kattintva lehet folytatni vagy véghez vinni
  a vásárlást  feljebb
  már jelzett módon
 • A kosrba helyezett termék darabszámának módosítására és törlésére is van lehetőség
 • A sikeres rendelés leadásról e-mailben visszaigazolást küld a szolgáltató, a rendelt termé(ek) megnevezésével, a futárköltséggel
  megnövelt végösszeggel, valamint a felhasználó és a szolgáltató adataival
 • A fizetés előre utalással és utánvételes formában történhet

A szerződés alakiságára, iktatására és utólagos hozzáférhetőségére vonatkozó előzetes tájékoztatás

 •  Jogszabályi előírásnak megfelelően tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató rendszere által kiküldött visszaigazoló e-mail írásba foglalt szerződésnek minősül, valamint arról, hogy a szerződés a szolgáltatónál nem kerül iktatásra. A szerződés esetleges utólagos hozzáférhetősége másolat kiküldése formájában 1 évig lehetséges, melyet a felhasználónak írásban kell kérnie az ügyfélszolgálattól, az ugyfelszolgalat@focivilag.hu e-mail címen jelezve

 Az adatbeviteli hibák kijavításáról szóló előzetes tájékoztatás

 •  Az adatbeviteli hibák („félrekattintások”) kijavítására van lehetőség a felhasználó adatlapján. A számlázott termékek utólagos,
  a számla lerontásával járó javítására is van lehetőség, mely esetben a szolgáltató esetenként 500Ft (bruttó) összeget számíthat
  fel. A fentiek elkerülése miatt nyomatékosan kérjük az adatok pontos megadását a felhasználóktól.

 A szerződés nyelvéről szóló előzetes tájékoztatás

 • A jogszabályi rendelkezések alapján tájékoztatjuk a fogyasztókat, hogy a szerződéskötés nyelve magyar.

3. A szerződés tartalmáról és teljesítéséről

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól szóló előzetes tájékoztatás

 • A szolgáltató a webáruház honlapján, a termékeknél ad tájékoztatást a fogyasztóknak az áruválasztás megkönnyítéséhez.
  Ehhez termékképeket és termék jellemzők felsorolását használja. Előfordulhat néhány esetben a régebben feltöltött termékeknél
  hogy a felhasználó hiányos tájékoztatást talál. Ezen esetekben kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal: +3670 423 6044

Az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről szóló előzetes tájékoztatás

 • Minden termék a weboldalon bruttó (áfával megnövelt) vásárlási árral van feltüntetve. A kiszállítás költsége a termék vételárán felül
  kerül felszámításra.

4. Az egyes termékek tekintetében kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról

Kellékszavatosság

 • Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 • Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szolgáltató szavatossági szelvénye a linkre kattintva érhető el: https://focivilag.hu/additional/szavatossagi_web.pdf

Termékszavatosság

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 • Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5. A panaszkezelési és vitarendezési mechanizmusokról

A felhasználó panaszával, észrevételével a következő szervekhez fordulhat

Európai Fogyasztói Központ Magyarország
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpont

Fogyasztóvédelem
https://fogyasztovedelem.kormany.hu
 

Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
Vezető: Kerner Helga, osztályvezető, főosztályvezető-helyettes
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
e-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
telefon: (72) 795-398
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/pecsi-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-fogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly

6. Az elállási jogról szóló előzetes tájékoztatás

Nyugodtan rendelje meg termékeinket, amennyiben cserélni szeretné, mert nem tetszik, vagy nem megfelelő méretű első alkalommal futárköltség mentesen cseréljük!

A Focivilág Pécs Kft által kiállított vásárlási utalvány webshopban történő beváltása esetén a vásárlástól elállást követően a beváltot utalványok erejéig Vásárlási utalványt küldünk vissza, tehát az utalványos vásárlás ez esetben készpénzre nem konvertálható át!


Ha nem használt 30 napon belül visszaküldheti, és visszautaljuk a termék vételárát! Ehhez mindössze az Elállási nyilatkozatmintát kell kitöltened. A visszautalás hatáideje a 22. §-nak megfelelően maximum 14 nap a termék visszérkezésétől számítva!

A fentiek alól kivételt képez, ha:
1) a termék használva lett
2) ha a termék sérült
3) textil termékeknél, a vásárló kérésére történő utólagos feliratozás, számozás, logózás
4) cipőknél, labdáknál a vásárló kérésére történő utólagos feliratozás, számozás, logózás
illetve minden olyan a fentiekben meg nem nevezett körülmény, amely a termék nem rendeltetésszerű használatából származó minőségromláshoz vezetett.
5) Egyedi termék rendelés esetén. Minden olyan termék egyedi terméknek minősül, amely egyedi méretű, illetve egyedi igény szerint kerül legyártásra és értékesítésre, ideértve különösen a kapuhálót, labdarúgó kaput, labdafogó hálót
6) SZÉP kártyával fizetett termék illetve rendelés

A visszaküldés díja ebben az esetben a vásárlót terheli!

Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, de a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötése és a termék átvételeközött is gyakorolhatja.
Az átvett termékekkel kapcsolatos elállás a weboldalról letölthető Elállási nyilatkozatminta kitöltése, és e-mailben, vagy a termékkel együtt való visszaküldése után lehetséges. Erre természetesen nem az elállás megindoklása miatt van szükség, hanem a visszautalandó összeg pontos célbaérkeztetése miatt fontos.
Elállás esetén a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon vissza kell juttatnia.

7. További információk az linkre kattintva érhetőek el e-kereskedelem kisokos